Kulturlandskap og gjengroing

Kulturlandskap er et landskap som helt eller delvis har blitt omformet fra sin naturlige tilstand grunnet menneskelig aktivitet. Et kulturlandskap kan være en by, et industriområde og/eller en landsbygd. Det er vanskelig å definere en klar grense mellom naturlandskap og kulturlandskap fordi kulturlandskapet kan i mange tilfeller ligne veldig på et naturlandskap. De fleste av oss forbinder kulturlandskap med vakre naturområder som er i større eller mindre grad preget av landbruket og beitende husdyr.

Lang utviklingshistorie

I mange tilfeller gjenspeiler kulturlandskapet en lang utviklingshistorie med kulturspor fra flere epoker. Kulturlandskapet er avhengig av naturlige prosesser, samfunnsforhold og historie, og kulturlandskapet er en viktig grunnmur i vår identitet og kulturelle arv. Det norske landbruket danner den nordligste utposten for dyrking av korn og frukt. Bare om lag 3 % av det norske arealet kan benyttes til matproduksjon, og dette har påvirket utformingen av kulturlandskapet. De beste jordbruksbygdene finnes omkring Oslofjorden, i lavlandet Østafjells, i lavlandet i Telemark, i silur- og innsjøbygdene på Østlandet, på Jæren og i område omkring Trondheimsfjorden.  Det er forholdsvis små sammenhengende områder som egner seg for jordbruksproduksjon. Forholdene for jordbruksdrift varierer betydelig mellom landsdelene, ikke minst lengden på vekstsesongen. I mange dal-, fjord- og fjellbygder er det bratt og vanskelig terreng.

Unike kulturlandskap

Det ulike landskapet i Norge har gitt et unikt kulturlandskap, men i flere år har det vært et stort problem at kulturlandskapet gror igjen. Gjengroingen startet med industrialiseringen og effektiviseringen av jordbruket. Da kunstgjødsel kom inn på markedet kunne bønder ta bedre i bruk innmarken, og man ble mindre avhengig av å hente ut ressurser fra utmarken. Det tok en del år før man la merke til at skog og kratt tok over. De siste tiårene fra begynnelsen av 1970-tallet har effektivisering, nedleggelse av gårdsbruk, lite bruk av husdyr på beite og nye arter husdyr samt klimaendringer vært årsakene til at en stor del av vår kulturelle arv blir borte.

Mister biologisk mangfold

Når kulturlandskapet gror igjen mister vi ikke bare vår kulturelle arv og historie, men også en enestående variasjon av biologisk mangfold. Mange arter er avhengig av åpne områder som gir mye lys for å overleve, mens andre er avhengig av beitedyr, slått, brenning og lauving. Når forutsetningene for vårt kulturlandskap endres vil også kulturlandskapet bli endret, men endringen som foregår nå vil resultere i tap og forsvinning. Forskning viser at klimaendringer bidrar til at gjengroingsprosessen går fortere, og at fremmede arter for et konkurransefortrinn og konkurrer vekk tradisjonelle norske arter. En art som har fått problemer grunnet gjengroing er biene. Når kulturlandskapet forsvinner, forsvinner også blomstene som vokste der og det går hardt utover insektene som er avhengig av dem. Tap av kulturlandskap er en direkte årsak til at humler og bier er i dag utrydningstruet. Kulturlandskap som kystlynghei, slåttemark og beitemark er Norges mest truede naturtyper, og der er et stort utvalg av det biologiske mangfoldet på vei til å bli borte for godt.

Truer matsikkerheten

Et gjengroende kulturlandskap truer også vår matsikkerhet. Bier og andre pollinerende insekter pollinerer 1/3 av maten vår. Skal insektene klare å pollinere nok matplanter og bidra til å opprettholde matproduksjonen vår trenger vi et mangfold av kulturlandskapsplanter. Hvem skal ta ansvaret, og hvordan skal vi forhindre at uvurderlige områder gror igjen? Selv om bonden har et stort ansvar, kan ikke hele ansvaret ligge på bøndene, særlig ikke når forbrukere og politikere presser på med krav om effektivisering og billigere matvarer. Bevaring av landskapet er et kollektivt ansvar som vi alle må være villige til å betale for. Konsekvensene av tapt mangfold påvirker oss alle. Vi må tenke nytt, lære av andre land og samarbeide skal vi bevare kulturlandskapet vårt.

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *